Refund policy

Our refund policy has been the same from the day one:

If the photo is not accepted by a government agency, we will refund 100% of your payment.

ติดตั้ง Visafoto (แอป 7ID) บนโทรศัพท์ของคุณ!

ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ภาพถ่ายวีซ่า และภาพถ่ายประจำตัวประชาชน การจัดเก็บรหัส QR, การจัดเก็บรหัส PIN, ผู้สร้างไฟล์ลายเซ็น

Download 7ID App for iOS   Download 7ID App for Android

เว็บไซต์ 7ID พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม >

© 2014-2024 Visafoto.com | ทำภาพ | ข้อกำหนด | ผู้ติดต่อ | Refund policy | Shipping policy | เงื่อนไขการให้บริการ | Privacy policy
คำแนะนำสำหรับช่างภาพ | ภาษาอื่น ๆ | Blog | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!